Algemene voorwaarden

Algemene opdrachtvoorwaarden Hilde Tjeerdema Advies 01-08-2023 

1.1. Hilde Tjeerdema Advies (hierna HTJA) is een eenmanszaak gevestigd in Leeuwarden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90927591. 

1.2. HTJA legt zich toe op het leveren van (advies-)diensten, projectbegeleiding c.q. projectmanagement en training in de ruimste zin van het woord, en doet dit in opdracht  van derden op basis van zelfstandig ondernemerschap.  

1.3. De hierna genoemde bepalingen en voorwaarden, (hierna: opdrachtvoorwaarden)  zijn van toepassing op alle werk- en prijsopgaven alsmede opdrachten inclusief  aanvullende- en vervolgopdrachten welke door HTJA verstrekt resp. aanvaard worden. Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)-voorwaarden binden  niet, tenzij HTJA deze voorwaarden expliciet en schriQelijk heeQ aanvaard.  

1.4. Een door HTJA verstrekte offerte geldt, tenzij anders is vermeld, maximaal voor een  periode van vier weken. De (opdracht-)overeenkomst komt tot stand op de dag waarop  HTJA een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever op de volledige inhoud van de  verstrekte offerte heeft ontvangen.  

1.5. HTJA zal de door haar geleverde diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, volgens de afspraken zoals  zijn vastgesteld in de verstrekte opdracht c.q. de opdrachtovereenkomst.  

1.6. HTJA heeft het recht om ten uitvoering van de opdracht gebruik te maken van  diensten van derden. Dit gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever.  

1.7. Tenzij anders is overeengekomen, worden de door HTJA verrichte werkzaamheden  vergoed op basis van uurtarieven.  

1.8. De vergoeding is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

 1.9. Het uurtarief, eventuele reiskosten en overige kosten zijn, tenzij anders vermeld, steeds exclusief de verschuldigde omzetbelasting. Reiskosten worden vergoed op basis  van een vooraf vastgesteld tarief per kilometer. Voor de berekening van het aantal gereisde kilometers wordt uitgegaan van vertrek vanuit het vestigingsadres van HTJA naar de bestemming(en) zoals voortvloeit uit de overeenkomst.  

1.10. De vergoedingen worden door HTJA maandelijks achteraf gefactureerd aan de  opdrachtgever. Betaling dient zonder aftrek, korting of verrekening plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.  

Als niet binnen de termijn volledige betaling heeft plaatsgevonden, is het niet betaalde  bedrag direct en geheel opeisbaar, zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling  en de opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever over het  onbetaald gebleven bedrag de wezenlijke rente voor handelstransacties verschuldigd aan HTJA en ook verplicht alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verband houden met de inning van enige vordering aan HTJA volledig te vergoeden.  

1.11. HTJA is niet aansprakelijk voor de resultaten van de (advies)opdracht en geleverde  diensten en eventuele (gevolg)schade, behoudens de schade waarvoor HTJA wezenlijk aansprakelijk is (als gevolg van opzet of grove schuld) en deze aansprakelijkheid beperkt zich tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en is  bovendien nooit hoger dan maximaal 100% van de waarde van de opdracht of dat  betreffende gedeelte.  

1.12. Op overeenkomsten en offertes van HTJA is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.